To apollo ειναι ενα καινοτομο εργο, χρηματοδοτουμενο απο την εε. Στοχος του ειναι η αναπτυξη μιας ολοκληρωμενης πλατφορμας που θα προσφερει γεωργικες συμβουλευτικες υπηρεσιες, οι οποιες βασιζονται σε δωρεαν και ελευθερα δεδομενα δορυφορικης τηλεπισκοπησης.

Το εργο APOLLO

Το APOLLO έχει στόχο να φέρει τα οφέλη της γεωργίας ακριβείας στους παραγωγούς μέσω οικονομικώς προσιτών υπηρεσιών ενημέρωσης, διά της εκτεταμένης χρήσης δωρεάν και ανοιχτών δεδομένων Δορυφορικής τηλεπισκόπησης, όπως αυτά που παρέχονται από το Πρόγραμμα Copernicus της ΕΕ. Οι εν λόγω υπηρεσίες βοηθούν τους αγρότες να παίρνουν καλύτερες αποφάσεις για την παρακολούθηση της ανάπτυξης και της υγείας των καλλιεργειών, παρέχοντας συμβουλές για το σωστό προγραμματισμό της άρδευσης και του οργώματος των αγρών τους και υπολογίζοντας κατ’εκτίμηση το μέγεθος της σοδειάς τους. Οι παρεμβάσεις αυτές θέλουν να βοηθήσουν τους αγρότες να πετύχουν μείωση των εισροών και υψηλότερες αποδόσεις – συνεπώς, αυξημένη κερδοφορία και ανταγωνιστικότητα.

Το APOLLO είναι ένα έργο που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ηorizon2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης , στο πλαίσιο ειδικής ομάδας δράσεων που είναι γνωστές ως Καινοτόμες Δράσεις. Οι Καινοτόμες Δράσεις έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίξουν τις δοκιμές, πιλοτικές εφαρμογές και την προώθηση νέων τεχνολογιών, προϊόντων και υπηρεσιών, ενώ αναμένεται στο τέλος του προγράμματος να έχουν ως αποτέλεσμα μία ετοιμοπαράδοτη λύση για την αγορά. Τα προγράμματα αυτά χρηματοδοτούνται κατά 70% την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το APOLLO χρηματοδοτήθηκε σύμφωνα με την πρόσκληση για προτάσεις του 2015 με τίτλο “Εισαγωγή των Εφαρμογών Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης στην Αγορά” (EO-1-2015). Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 2,1 εκατομμύρια Ευρώ και διαρκεί 34 μήνες, από τον Μάιο 2016 έως τον Φεβρουάριο 2019.

Στο έργο APOLLO συμμετέχουν εννέα εταίροι από πέντε Ευρωπαϊκές χώρες (Αυστρία, Βέλγιο, Ελλάδα, Ισπανία και Σερβία), οι οποίοι συνδυάζουν την εμπειρογνωμοσύνη στην αγροτική προτυποποίηση, στις γεωργικές υπηρεσίες, στην εδαφολογία, στην τηλεπισκόπηση, στην Γεω-επισκόπηση και στην ανάπτυξη λύσεων/πλατφορμών Πληροφορικής (ICT). Η κοινοπραξία είναι ιδιαίτερα περήφανη για τη συμμετοχή δύο αγροτικών ενώσεων – του Αγροτικού Συνεταιρισμού Πέλλας (ACP) στην Ελλάδα, της Αγροτικής Ένωσης του Δήμου Ruma (UPOR) στη Σερβία – οι οποίες θα εφαρμόσουν πιλοτικά και θα δοκιμάσουν πρώτες τις υπηρεσίες του APOLLO. Μια τρίτη πιλοτική εφαρμογή θα γίνει στην Ισπανία.


ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Το APOLLO δομείται επί επτά συμπληρωματικών και διασυνδεδεμένων πακέτων εργασίας (WP).

WP1 Διαχείριση Έργου

ΣΤΟΧΟΙ

Οι εργασίες και δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο πρώτο πακέτο εργασίας (WP1) διασφαλίζουν την εκπλήρωση των στόχων του έργου εντός των χρονικών περιορισμών και του προϋπολογισμού. Το WP1 ασχολείται με την χρηματοοικονομική διαχείριση, τον συντονισμό τόσο της ομάδος του έργου, όσο και μεταξύ της κοινοπραξίας και εξωτερικών φορέων, τον ποιοτικό έλεγχο των παραδοτέων εγγράφων και την εκπροσώπηση της κοινοπραξίας σε ότι αφορά τον Εκτελεστικό Οργανισμό Έρευνας.

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

Επικεφαλής:

DRAXIS Logo

Συνεισφέροντες: 

Starlab Logo
TUW Logo
UBFCE Logo
Agricultural University Of Athens Logo
evenflow-blue
AgriSat logo
UPOR Logo
ACPELLA Logo
WP2 Ανάγκες Χρηστών και Προδιαγραφές

ΣΤΟΧΟΙ

Στόχος αυτού του πακέτου εργασίας (WP2) είναι να αναγνωρίσει, αναλύσει και ιεραρχήσει τις ανάγκες των χρήστες στις τρεις πιλοτικές χώρες σε ό,τι αφορά γεωργικές υπηρεσίες βάσει της δορυφορικής τηλεπισκόπησης, να μεταφράσει τις εν λόγω απαιτήσεις σε τεχνικές προδιαγραφές και να ορίσει τις περιπτώσεις χρήσης για την επικύρωση των υπηρεσιών.

Μια συνιστώσα-κλειδί του παρόντος πακέτου εργασίας είναι η χρήση διαφόρων προσεγγίσεων για να οριστούν οι απαιτήσεις των χρηστών. Ιδιαιτέρως, αναλαμβάνονται δημοσκοπήσεις μέσω ημιδομημένων ερωτηματολογίων και επιλεγμένων ομάδων (focus group) σε τρεις πιλοτικές περιοχές, ώστε να αναγνωριστούν οι εν λόγω απαιτήσεις. Εκτός αυτού, δεύτεροι δοκιμαστικοί έλεγχοι (beta testing) που θα αναλάβουν οι συμμετέχοντες θα συμβάλλουν περαιτέρω στη διαδικασία της συν-δημιουργίας της πλατφόρμας.

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

Επικεφαλής:

Agricultural University Of Athens Logo

Συνεισφέροντες: 

DRAXIS Logo
Starlab Logo
TUW Logo
UBFCE Logo
evenflow-blue
AgriSat logo
UPOR Logo
ACPELLA Logo
WP3 Προϊόντα Δεδομένων Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης

ΣΤΟΧΟΙ

Αυτό το πακέτο εργασίας χρησιμοποιεί δεδομένα δορυφορικής τηλεπισκόπησης, αριθμητικής πρόγνωσης του καιρού και βοηθητικά στοιχεία για να δημιουργήσει – μέσω προηγμένης αυτοματοποίησης– μια σειρά προϊόντων δεδομένων που περιγράφουν αγροτικές παραμέτρους, όπως, π.χ., υγρασία εδάφους, θερμοκρασία, υετό, κατάσταση καλλιέργειας και βιομάζα. Το πακέτο εργασίας διασφαλίζει ότι η επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων τα καθιστά συγκρίσιμα ως προς τον τόπο και τον χρόνο. Τα προϊόντα θα επικυρωθούν ως προς την πληρότητα των δεδομένων, την ακρίβεια και την πιστότητα ως προς την χωρο-χρονική κλίμακα-στόχο της υπηρεσίας του APOLLO.

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

Επικεφαλής:

Agricultural University Of Athens Logo

Συνεισφέροντες:

DRAXIS Logo
Starlab Logo
TUW Logo
UBFCE Logo
evenflow-blue
AgriSat logo
UPOR Logo
ACPELLA Logo
WP4 Development of added value services

ΣΤΟΧΟΙ

Σε αυτό το πακέτο εργασιών, καθορίζεται και αναπτύσσεται το σύνολο των υπηρεσιών για μικρούς καλλιεργητές και γεωπόνους. Οι υπηρεσίες χρησιμοποιούν τα προϊόντα δεδομένων που αναπτύχθηκαν στο WP3, ενσωματωμένα εντός των πλέον προηγμένων γεωπονικών μοντέλων. Οι υπηρεσίες θα αναπτυχθούν σε κλίμακα αγρού και μικρότερη-του-αγρού (ανάλογα με την τοποθεσία) ώστε να επιτραπεί η εφαρμογή πρακτικών γεωργίας ακριβείας.

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

Επικεφαλής:

Agricultural University Of Athens Logo

Συνεισφέροντες: 

DRAXIS Logo
UBFCE Logo
AgriSat logo
UPOR Logo
ACPELLA Logo
WP5 Ανάπτυξη και ολοκλήρωση πλατφόρμας

ΣΤΟΧΟΙ

Αυτό το πακέτο εργασίας θα παραδώσει την πλατφόρμα του APOLLO. Το πακέτο εργασίας θα καθορίσει την αρχιτεκτονική του συστήματος και το πλαίσιο ολοκλήρωσης για την ενσωμάτωση των προϊόντων δεδομένων και των υπηρεσιών που αναπτύχθηκαν στα πακέτα εργασίας 3 και 4. Η πλατφόρμα θα δοκιμαστεί, θα επικυρωθεί και θα προσαρμοστεί βάσει της ανατροφοδότησης που θα δοθεί από τις πιλοτικές περιοχές. Το τελικό προϊόν θα αφορά εφαρμογές παγκοσμίου ιστού ή κινητών συσκευών (κινητού/ταμπλέτας) που θα προσφέρουν υψηλής ποιότητας γεωργικές υπηρεσίες στους τελικούς χρήστες.

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

Επικεφαλής:

DRAXIS Logo

Συνεισφέροντες: 

Starlab Logo
UBFCE Logo
Agricultural University Of Athens Logo
evenflow-blue
AgriSat logo
UPOR Logo
ACPELLA Logo
WP6  Λειτουργία και αξιολόγηση πιλοτικής εφαρμογής

ΣΤΟΧΟΙ

Αυτό το πακέτο εργασίας δίνει τη δυνατότητα στις υπηρεσίες του APOLLO να δοκιμαστούν και να αξιολογηθούν στις πιλοτικές περιοχές της Ισπανίας, της Ελλάδας και της Σερβίας. Η ανατροφοδότηση από τις πιλοτικές μελέτες θα δώσει την ευκαιρία στους εταίρους να βελτιώσουν το τελικό προϊόν πριν αυτό φτάσει στην αγορά. Όπου αυτό κριθεί απαραίτητο, θα παρασχεθεί ειδική κατάρτιση στους ενδιαφερόμενους.

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

Επικεφαλής:

UBFCE Logo

Contributors: 

DRAXIS Logo
Starlab Logo
TUW Logo
Agricultural University Of Athens Logo
evenflow-blue
AgriSat logo
UPOR Logo
ACPELLA Logo
WP7 Εκμετάλλευση και επικοινωνία

ΣΤΟΧΟΙ

Ο σκοπός αυτής της δραστηριότητας είναι διπλός: να κατανοηθεί το εμπορικό περιβάλλον και να αναπτυχθεί μια σταθερή στρατηγική εκμετάλλευσης για την εμπορευματοποίηση των υπηρεσιών μετά το πέρας του έργου και, τελικώς, για την ενίσχυση μιας βιώσιμης βάσης πελατών. Αυτό θα επιτευχθεί με την επικοινωνία των αποτελεσμάτων και ωφελειών του έργου στις σχετικές ομάδες-στόχους και με την ευαισθητοποίηση άλλων σημαντικών εμπλεκομένων, των ακαδημαϊκών κύκλων και του ευρύτερου κοινού. Η ομάδα του έβδομου πακέτου εργασίας θα αναγνωρίσει και θα αξιολογήσει τα εν δυνάμει επιχειρηματικά μοντέλα (τιμολόγηση, χρηματοδότηση, στρατηγικές πώλησης), θα κατανοήσει τις απαιτήσεις ώστε να καταστούν επιχειρησιακώς εφαρμόσιμα (νέο νομικό πρόσωπο, συμφωνητικά) και θα αναλύσει θέματα που συνδέονται με τη διαχείριση της γνώσης και πνευματικής ιδιοκτησίας.

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

Επικεφαλής: 

evenflow-blue

Συνεισφέροντες: 

DRAXIS Logo
Starlab Logo
TUW Logo
UBFCE Logo
Agricultural University Of Athens Logo
AgriSat logo
UPOR Logo
ACPELLA Logo

Χρονοδιαγραμμα

Τα κύρια ορόσημα του APOLLO παρουσιάζονται στο παρακάτω χρονοδιάγραμμα.


Αποτελεσματα

Παρακάτω παρουσιάζονται τα δημοσιευμένα παραδοτέα του APOLLO που είναι διαθέσιμα για το ευρύ κοινό. Ο πίνακας θα ενημερώνεται καθώς προκύπτουν και νέα παραδοτέα.

D1.2 Έκθεση επί των συνεδριάσεων της Συμβουλευτικής Επιτροπής

Αυτό το έγγραφο θα μεταφορτωθεί εδώ κατά την υποβολή του.

1.3 2η Έκθεση επί των συνεδριάσεων της Συμβουλευτικής Επιτροπής

Αυτό το έγγραφο θα μεταφορτωθεί εδώ κατά την υποβολή του.

1.4 3η Έκθεση επί των συνεδριάσεων της Συμβουλευτικής Επιτροπής

Αυτό το έγγραφο θα μεταφορτωθεί εδώ κατά την υποβολή του.

1.5 4η Έκθεση επί των συνεδριάσεων της Συμβουλευτικής Επιτροπής

Αυτό το έγγραφο θα μεταφορτωθεί εδώ κατά την υποβολή του.

D1.6 1ο Σχέδιο διαχείρισης δεδομένων
1.7 2ο Σχέδιο διαχείρισης δεδομένων

Αυτό το έγγραφο θα μεταφορτωθεί εδώ κατά την υποβολή του.

1.8 3ο Σχέδιο διαχείρισης δεδομένων

Αυτό το έγγραφο θα μεταφορτωθεί εδώ κατά την υποβολή του.

D2.1 Έκθεση επί των απαιτήσεων των χρηστών
D2.3 Έκθεση επί της συν-δημιουργίας υπηρεσιών

Αυτό το παραδοτέο έγγραφο να μεταφορτωθεί εδώ κατά την υποβολή του.

D3.6 Έκθεση Επικύρωσης

Αυτό το παραδοτέο έγγραφο να μεταφορτωθεί εδώ κατά την υποβολή του.

D5.2 11η έκδοση ολοκληρωμένης και δοκιμασμένης πλατφόρμας APOLLO

Αυτό το παραδοτέο έγγραφο να μεταφορτωθεί εδώ κατά την υποβολή του.

D5.3 Τελική έκδοση ολοκληρωμένης και δοκιμασμένης πλατφόρμας APOLLO

Αυτό το παραδοτέο έγγραφο να μεταφορτωθεί εδώ κατά την υποβολή του.

D6.1 Πιλοτικό σχέδιο και μεθοδολογία αξιολόγησης

Αυτό το παραδοτέο έγγραφο να μεταφορτωθεί εδώ κατά την υποβολή του.

D6.2 Εκπαιδευτικό υλικό APOLLO

Αυτό το παραδοτέο έγγραφο να μεταφορτωθεί εδώ κατά την υποβολή του.

D6.3 Έκθεση επικύρωσης πιλοτικών δεδομένων

Αυτό το παραδοτέο έγγραφο να μεταφορτωθεί εδώ κατά την υποβολή του.

D6.4 1η Έκθεση Ενδιάμεσης Αξιολόγησης

Αυτό το παραδοτέο έγγραφο να μεταφορτωθεί εδώ κατά την υποβολή του.

D6.5 2η Έκθεση Ενδιάμεσης Αξιολόγησης

Αυτό το παραδοτέο έγγραφο να μεταφορτωθεί εδώ κατά την υποβολή του.

D6.6 Έκθεση Επικύρωσης

Αυτό το παραδοτέο έγγραφο να μεταφορτωθεί εδώ κατά την υποβολή του.

D7.1 1ο Σχέδιο διάχυσης, επικοινωνίας και προώθησης
D7.3 Έκθεση ανάλυσης αγοράς και ανταγωνιστικού τοπίου

Αυτό το παραδοτέο έγγραφο να μεταφορτωθεί εδώ κατά την υποβολή του.

D7.4 Πακέτο Διάχυσης

Αυτό το παραδοτέο έγγραφο να μεταφορτωθεί εδώ κατά την υποβολή του.

D7.5 Έκθεση επί των δραστηριοτήτων διάχυσης

Αυτό το παραδοτέο έγγραφο να μεταφορτωθεί εδώ κατά την υποβολή του.


Η ομαδα

Στο APOLLO συμμετέχουν εννέα εταίροι από πέντε Ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Ισπανία, Αυστρία, Βέλγιο και Σερβία), οι οποίοι συνδυάζουν την εμπειρογνωμοσύνη τους στη γεωπονία, στις γεωργικές υπηρεσίες, στην εδαφολογία, στην τηλεπισκόπηση, και στη δορυφορική τηλεπισκόπηση.

APOLLO Consortium group photo at Kick-Off Meeting (not all participants present)
Φωτογραφία Ομάδας Κοινοπραξίας APOLLO στην Εναρκτήρια Συνεδρίαση (δεν είναι παρόντες όλοι οι συμμετέχοντες)

Η κοινοπραξία είναι περήφανη για τη συμμετοχή δύο αγροτικών ενώσεων – του Αγροτικού Συνεταιρισμού Πέλλας (ACP) στην Ελλάδα, της Αγροτικής Ένωσης του Δήμου Ruma (UPOR) στη Σερβία, οι οποίες θα εφαρμόσουν πιλοτικά και θα δοκιμάσουν πρώτες τις υπηρεσίες του APOLLO. Μια τρίτη πιλοτική εφαρμογή θα γίνει στην Ισπανία.

DRAXIS Logo
Starlab Logo
TUW Logo
UBFCE Logo
Agricultural University Of Athens Logo
evenflow-blue
AgriSat logo
UPOR Logo
ACPELLA Logo

 

Ανακαλύψτε την κοινοπραξία του έργου APOLLO (en).


Συμβουλευτικη Επιτροπη

Η Συμβουλευτική Επιτροπή του APOLLO παρέχει υψηλού επιπέδου συντονισμό για την προόδου του έργου. Παρακάτω παρουσιάζονται τα μέλη της.

Καθ. Paula Antunes

Η Paula Antunes είναι τακτική καθηγήτρια στο Τμήμα Περιβαλλοντικών Επιστημών και Μηχανικής, στο Νέο Πανεπιστήμιο της Λισαβόνας (Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade Nova de Lisboa). Διδάσκει Περιβαλλοντική Διαχείριση, Εταιρική Περιβαλλοντική Διαχείριση, Οικολογική Οικονομία και Επιστήμη της Αειφορίας, στα προγράμματα σπουδών MSc και PhD. Σήμερα κατέχει τη θέση της Διευθύντριας του CENSE – Κέντρου Έρευνας για το Περιβάλλον και τη Βιωσιμότητα, που χαρακτηρίζεται ως άριστο στο πεδίο του Programa de Financiamento Plurianual de Unidades de I&D of the του Ιδρύματος για τις Θετικές Επιστήμες και την Τεχνολογία (FCT-MCTES). Η Κα Antunes προέρχεται από την περιβαλλοντική μηχανική με σημαντική εμπειρία στην ανάπτυξη διεπιστημονικής έρευνας και στον συντονισμό διεπιστημονικών ερευνητικών ομάδων στο σημείο διεπαφής μεταξύ φυσικών και κοινωνικών επιστημών. Τα ερευνητικά της ενδιαφέρονται προσανατολίζονται γύρω από την οικολογική οικονομία με έμφαση στην αξιολόγηση της βιωσιμότητας, στην προτυποποίηση της δυναμικής των συστημάτων, στην περιβαλλοντική διαχείριση και σε μεθόδους και εργαλεία για την εμπλοκή των ενδιαφερομένων στον περιβαλλοντικό σχεδιασμό και στην υποστήριξη αποφάσεων. Έχει συντονίσει και συμμετάσχει σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα υπό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Πορτογαλικού Ιδρύματος για τις Θετικές Επιστήμες και την Τεχνολογία. Έχει, επίσης, συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό μελετών τόσο για δημόσιους όσο και για ιδιωτικούς φορείς, ασχολούμενη με την περιβαλλοντική αξιολόγηση, την υποστήριξη προς την ανάπτυξη και την εφαρμογή περιβαλλοντικών πολιτικών, την παρακολούθηση της βιωσιμότητας και την δημιουργία συγκριτικών κριτηρίων [benchmarking]. Η Κα Antunes έχει γράψει ή συμμετάσχει στη συγγραφή σημαντικού αριθμού δημοσιεύσεων σε περιοδικά με αξιολόγηση από ομότιμους κριτές καθώς και βιβλίων ενώ έχει λάβει μέρος σε αρκετές εθνικές και διεθνείς ομάδες συζήτησης εμπειρογνωμόνων. Είναι αναπληρώτρια συντάκτρια του περιοδικού Ecological Economics, έχει διατελέσει Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της European Society for Ecological Economics (ESEE) την περίοδο 2006-2009 και έχει διατελέσει μέλος του ΔΣ της International Society for Ecological Economics (ISEE) (2002-2004). ήταν μέλος του Πορτογαλλικού Συμβουλίου Βιώσιμης Ανάπτυξης την περίοδο 2009-2011 και είναι μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου Εθνικών Πόρων και Περιβάλλοντος του Πορτογαλικού Ιδρύματος για τις Θετικές Επιστήμες και την Τεχνολογία.

Δρ. Claus Aage Grøn Sørensen

claus

Ο Claus Grøn Sørensen είναι ανώτερος Προϊστάμενος Θετικών Επιστημών/Επικεφαλής της Ερευνητικής Μονάδας στη Διοίκηση Διαχείρισης Επιχειρήσεων του Τμήματος Μηχανικής στο Πανεπιστήμιο Aarhus στη Δανία. Έχει τον τίτλο του Διδάκτορα [PhD] στη Διαχείριση Παραγωγής και Επιχειρήσεων. Η εμπειρία του στη διαχείριση παραγωγής και επιχειρήσεων, στην ανάλυση αποφάσεων, στην προτυποποίηση πληροφοριών, στην ανάλυση συστημάτων και στην προσομοίωση και προτυποποίηση τεχνολογικών εφαρμογών στη γεωργία υπερβαίνει τα 25 χρόνια. Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται οι αναλύσεις πόρων και οι βελτιστοποιήσεις, οι αναλύσεις ολόκληρου αγροκτήματος και οι βελτιστοποιήσεις, το εφικτό της εισαγωγής ρομποτικών συστημάτων στη γεωργία, η ανάπτυξη συστημάτων πληροφοριών διαχείρισης και οι έξυπνες εφαρμογές (π.χ. FP7, FutureFarm, AgriFood2). Έχει συμμετάσχει (ως συντονιστής έργου, επικεφαλής πακέτου εργασιών [WP] και συντονιστής εταίρων) σε πολυάριθμα διεθνή έργα. Έχει συγγράψει περισσότερα από 350 άρθρα σε περιοδικά με αξιολόγηση από ομότιμους κριτές και σε πρακτικά συνεδρίων. Σήμερα είναι Πρόεδρος (και εκπρόσωπος της Δανίας) του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Γεωργικών Μηχανικών (EugAgEng) και Επίτιμος Πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής Γεωργικής Μηχανικής (CIGR) Τμήμα V για τη Διαχείριση Συστημάτων.


Συναφη εργα

Τα ακόλουθα ερευνητικά έργα είναι συναφή με τις δραστηριότητες που αναλαμβάνονται στο APOLLO:

  • SmartAKIS, Θεματικό Πλέγμα Έξυπνης Γεωργίας.
  • FATIMA, Γεωργικά εργαλεία για εξωτερικές εισροές θρεπτικών συστατικών και διαχείριση ύδατος (2015-2018).
  • SIRIUS, Διαχείριση υδάτων αειφόρου άρδευσης και διακυβέρνηση λεκανών απορροής ποταμών με την εφαρμογή υπηρεσιών που καθοδηγούνται από τους χρήστες (2010-2013).
  • ENORASIS, Περιβαλλοντική βελτιστοποίηση διαχείρισης άρδευσης με τη συνδυασμένη χρήση και ολοκλήρωση δορυφορικών δεδομένων υψηλής ακριβείας, προηγμένης προτυποποίησης, ελέγχου διαδικασιών και επιχειρηματικής καινοτομίας (2012-2014).

TΤο APOLLO δημοσιεύει κάθε δίμηνο ένα ενημερωτικό δελτίου με εκδηλώσεις και ταυτόχρονα παρουσιάζει την πρόοδο του έργου.Εγγραφείτε εδώ και θα σας κρατούμε ενήμερους!

Είστε αγρότης; Συμπληρώστε την Δημοσκόπηση Αναγκών Χρηστών του έργου και πείτε μας τι θα θέλατε να δείτε εσείς στην πλατφόρμα του APOLLO.

Το APOLLO θα παρέχει τις υπηρεσίες για πρώτη φορά τον Απρίλιο 2017. Εγγραφείτε εδώ για να είστε μεταξύ των πρώτων που θα τις δοκιμάσουν!