Team

Στο Πρόγραμμα APOLLO συμμετέχουν εννέα εταίροι από πέντε χώρες της Ευρώπης (Ελλάδα, Ισπανία, Αυστρία, Βέλγιο και Σερβία) ενώ συνδυάζεται η τεχνογνωσία από τους τομείς της γεωπονίας, των γεωργικών υπηρεσιών, των επιστημών εδάφους, της τηλεπισκόπησης μέσω αισθητήρων και της δορυφορικής Γεωσκόπησης. Η κοινοπραξία περιλαμβάνει δύο γεωργικές ενώσεις – τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Πέλλας από την Ελλάδα και την Αγροτική Ένωση του Δήμου Ruma στη Σερβία, που θα εφαρμόσουν πιλοτικά και θα δοκιμάσουν τις πρώιμες εκδόσεις των υπηρεσιών. Ένα τρίτο πιλοτικό πρόγραμμα θα εφαρμοστεί στην Ισπανία, με επικεφαλής την ΜΜΕ AgriSat έμπειρη στον τομέα παροχής γεωργικών υπηρεσιών.


ΔΡΑΞΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ Α.Ε. (ΔΡΑΞΙΣ)

DRAXIS Logo

Η DRAXIS ιδρύθηκε το 2000 στη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα και επικεντρώνεται στους ακόλουθους τομείς: 1) Προγράμματα λογισμικών και βάσεις δεδομένων που αφορούν το περιβάλλον, 2) Εκτίμηση και Συμβουλευτική που αφορούν τις Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις και 3) Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνιακών στους τομείς γεωργίας, τροφίμων και ενέργειας. Η DRAXIS υποστηρίζει όλον τον κύκλο ζωής Περιβαλλοντικών Έργων, ξεκινώντας από τις αρχικές απαιτήσεις, συνεχίζοντας με την ανάπτυξη και εφαρμογή και ολοκληρώνοντας με τη διαχείριση και συντήρηση.

Η DRAXIS βοηθά τοπικές, εθνικές και Ευρωπαϊκές αρχές, καθώς και ιδιωτικές οργανώσεις με την Περιβαλλοντική Διαχείριση και την αποτελεσματική της ενσωμάτωση στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Μέσω της συνδυασμένης χρήσης των Περιβαλλοντικών Βάσεων Δεδομένων και Λογισμικών Προγραμμάτων, οι πελάτες της εταιρείας έχουν τη δυνατότητα να επιτύχουν ουσιαστικές βελτιώσεις σε όλες τις πλευρές των εργασιών τους.
Η Έρευνα και η καινοτομία παίζουν ρόλο-κλειδί στην ανάπτυξη της DRAXIS. Η σταθερή δέσμευση της DRAXIS στις νέες τεχνολογίες και καινοτόμες λύσεις, σε συνδυασμό με την ενεργή συμμετοχή της σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Έργα δίνουν στην εταιρεία τη δυνατότητα να προσφέρει υπηρεσίες και τεχνολογικά πρότυπα υψηλής ποιότητας

Σχετικά έργα

Η Draxis έχει ασχοληθεί ή ασχολείται επί του παρόντος με τα παρακάτω σχετικά έργα της ΕΕ:

Ο ρόλος της στο έργο APOLLO

Η DRAXIS είναι συντονιστής του Προγράμματος APOLLO και ηγείται των δραστηριοτήτων της ανάπτυξης της πλατφόρμας. Η DRAXIS συμμετέχει στα παρακάτω πακέτα εργασίας:

WP1, WP2, WP3, WP4, WP5, WP6, WP7


Starlab

Starlab Logo

Η Starlab είναι ιδιωτική εταιρεία με υποκαταστήματα στη Βαρκελώνη της Ισπανίας (ιδρύθηκε το 2000) και στο Χάργουελ [Harwell] του ΗΒ (2013). Η αποστολή της Starlab είναι να μετατρέψει την επιστήμη σε τεχνολογίες με ουσιαστικές θετικές επιπτώσεις για την κοινωνία.

Η Starlab παρέχει προηγμένες λύσεις ενσωματώνοντας ενισχυμένες υπηρεσίες και προϊόντα δορυφορικής τηλε-γεωσκόπησης στην αλυσίδα λήψης αποφάσεων ώστε να επιτευχθούν επιχειρήσεις υψηλότερης ανταγωνιστικότητας και βιωσιμότητας. Στους πελάτες της εταιρείας περιλαμβάνονται διεθνείες και εθνικές εταιρείες και διοικητικές αρχές διαχείρισης υδάτων και ενέργειας στους τομείς γεωργίας και περιβάλλοντος.

Από την ίδρυσή της, η Starlab ασχολείται διαρκώς και ενεργώς με έργα τεχνολογίας αιχμής στην Έρευνα και Τεχνολογία της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας και διεθνών βιομηχανικών κοινοπραξιών.

Σχετικά έργα

Η Starlab έχει ασχοληθεί ή ασχολείται επί του παρόντος με τα παρακάτω σχετικά έργα της ΕΕ:

 • Wesenseit (FP7): The Citizens’ Observatory of Water.
 • GMES Sentinel-1 Soil Moisture Algorithm Development (ESA project)
 • Ecopotential: Improving future ecosystem benefits through Earth Observations
 • OWASIS-UK: Observatory of water availability system of integrated services (ESA project)
 • GROW Observatory (H2020)

Ο ρόλος της στο έργο APOLLO

Ο ρόλος της Starlab στο έργο APOLLO θα είναι να επανεπεξεργαστεί όλα τα δεδομένα Δορυφορικής Γεωσκόπησης και να παραδώσει χάρτες υγρασίας εδάφους που θα προκύψουν από δεδομένα SAR (ραντάρ συνθετικής λειτουργούσας διέλευσης). Η Starlab συμμετέχει στα παρακάτω πακέτα εργασίας:

WP1, WP2, WP3, WP5, WP6, WP7


TU Wien (TUW)

TUW Logo

Η Ερευνητική Ομάδα της τηλεπισκόπησης με αισθητήρες (RS) του Τμήματος Γεωδεσίας και Δορυφορικής Γεωσκόπησης (GEO) θα αναλάβει το έργο εκ μέρους του τεχνικού πανεπιστημίου TU Wien στο Πρόγραμμα APOLLO.

Η ομάδα RS είναι εξειδικευμένη στη χρήση ενεργητικών (μετρητών σκέδασης, SAR) και παθητικών (ραδιομέτρων) αισθητήρων μικροκυμάτων για να παρακολουθείται παγκοσμίως η υγρασία του εδάφους, τα επιφανειακά ύδατα και άλλες δυναμικές υδρολογικές παράμετροι. Έχει, ωστόσο εμπειρία και στη χρήση οπτικών και άλλων θερμικών συστημάτων τηλε-αισθητήρων (π.χ. για τη χαρτογράφηση της εδαφοκάλυψης, του χιονιού, της δασικής γαιομάζας). Η ομάδα RS του TU Wien RS είναι αναγνωρισμένη διεθνώς ως μία από τις ηγετικές ερευνητικές ομάδες στην ανάκτηση υγρασίας εδάφους και σε υδρολογικές διεργασίες επιφανείας γης μέσω τηλε-αισθητήρων ραντάρ, ενώ τα προϊόντα υγρασίας εδάφους που παράγει χρησιμοποιούνται από αρκετές χιλιάδες χρήστες για λόγους έρευνας ή από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και ΜΚΟ. Ο αλγόριθμος της ανάκτησης υγρασίας εδάφους που εφαρμόζεται υπό της EUMETSAT είναι η πρώτη εν λειτουργία υπηρεσία δεδομένων υγρασίας εδάφους σχεδόν-πραγματικού-χρόνου βάσει του Προηγμένου Μετρητή Σκέδασης (ASCAT) επί του δορυφόρου METOP. Σε λειτουργία από τον Δεκέμβριο του 2008, η υπηρεσία αποτελεί σήμερα μέρος της Εγκατάστασης Δορυφορικής Εφαρμογής που υποστηρίζει την Επιχειρησιακή Υδρολογία και Διαχείριση Υδάτων της Υπηρεσίας EUMETSAT (H-SAF). Εκτός αυτού, το πρώτο σύνολο παγκοσμίων δεδομένων υγρασίας εδάφους των τελευταίων 30+ ετών αποτέλεσε θεμέλιο για το έργο ESA της Πρωτοβουλίας Κλιματικής Αλλαγής (CCI) για την εδαφική υγρασία (παρήχθη σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο VU του Άμστερνταμ) που προσφέρει συγχωνευθείσες, χαμηλής ευκρίνειας ανακτήσεις εδαφικής υγρασίας ενεργητικών και παθητικών μικροκυμάτων. Η τελευταία καταγραφή δεδομένων εδαφικής υγρασίας του έργου ESA της Πρωτοβουλίας CCI (έκδοση 02.2) συγχωνεύει δεδομένα της περιόδου 1978-2015 από οκτώ διαφορετικούς αισθητήρες μικροκυμάτων.

Σχετικά έργα

TUW has been, or is currently involved in the following related EU projects:

 • Earth2Observe (Global Earth Observation for Integrated Water Resource Assessment) (FP7)
 • AdvancedSAR (The Advanced Techniques for Forest Biomass and Biomass Change Mapping Using Novel Combination of Active Remote Sensing Sensors) (FP7)
 • H-SAF (EUMETSAT Satellite Application Facility on Support to Operational Hydrology and Water Management) (EUMETSAT)
 • GROW Observatory (H2020)
 • Tiget-Net (Satellite Observations Supporting Integrated Water Resource Management in Africa) (ESA ESRIN)

Ο ρόλος του στο έργο APOLLO

Ο ρόλος του TUW στο έργο APOLLO θα εστιάσει στην επικύρωση της Δορυφορικής Γεωσκόπησης και των πιλοτικών επιχειρησιακών δεδομένων. Το TUW συμμετέχει στα παρακάτω πακέτα εργασίας:

WP1, WP2, WP3, WP6, WP7


ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΙΓΡΑΔΟΥ (UBFCE)

UBFCE Logo


Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου (UBFCE)
iαποτελεί ηγετικό ακαδημαϊκό ίδρυμα της Σερβίας για την έρευνα στις μεθόδους επεξεργασίας δεδομένων Δορυφορικής Γεωσκόπησης, καθώς και για την εφαρμογή επιχειρησιακών παρακολουθήσεων γης και την δημιουργία χωροχρονικών μοντέλων.

Το Τμήμα Γεωδεσίας και Γεωπληροφορικής, που θα συμμετάσχει στο Πρόγραμμα APOLLO εκ μέρους του UBFCE, έχει ασχοληθεί με αρκετά εθνικά έργα επικεντρωμένα στην έρευνα μεθόδων επεξεργασίας δεδομένων Δορυφορικής Γεωσκόπησης, καθώς και στις εφαρμογές επιχειρησιακών παρακολουθήσεων γης και στην δημιουργία χωροχρονικών μοντέλων στους επιστημονικούς τομείς των Γεωεπιστημών και του Περιβάλλοντος.

Σχετικά έργα

Το Πανεπιστήμιο UBFCE έχει ασχοληθεί ή ασχολείται επί του παρόντος με τα παρακάτω συναφή έργα της ΕΕ:

Ο ρόλος του στο έργο APOLLO

Το UBFCE θα είναι υπεύθυνο για τον κατ’ εκτίμηση υπολογισμό γεωργικών παραμέτρων από δεδομένα Δορυφορικής Γεωσκόπησης εντός του Προγράμματος APOLLO και συμμετέχει στα παρακάτω πακέτα εργασίας:

WP1, WP2, WP3, WP4, WP5, WP6, WP7


Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (AUA)

Agricultural University Of Athens Logo

Το AUA είναι το τρίτο σε αρχαιότητα Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της χώρας. Από το 1920, το πανεπιστήμιο συμβάλλει με συνέπεια στην ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα αναλαμβάνοντας βασική και εφαρμοσμένη έρευνα σε επιστήμες που άπτονται της γεωργίας.

Το AUA αναλαμβάνει 1/3 της γεωργικής έρευνας στην Ελλάδα. Η χρηματοδότηση των ερευνών του AUA προέρχεται τόσο από τον ιδιωτικό τομέα όσο και από ερευνητικά προγράμματα της ΕΕ. Τα τελευταία 4 χρόνια το AUA συμμετείχε σε 53 έργα της ΕΕ. Το AUA συμβάλλει σε ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν την ασφάλεια των τροφίμων και την περιβαλλοντική προστασία και τα οποία επηρεάζουν σημαντικά την καθημερινή ζωή των Ευρωπαίων πολιτών: ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων, διατήρηση υδατίνων πόρων, βιολογική γεωργία, εναλλακτικές πηγές ενέργειας, βιοτεχνολογία, Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνιών στη γεωργία. Η ομάδα του Προγράμματος APOLLO εντός του AUA εξειδικεύεται στις εφαρμογές πληροφορικής, ηλεκτρονικής, ρομποτικής και στις τεχνολογίες γεωργίας ακριβείας.

Σχετικά έργα

AUA has been, or is currently involved in the following related EU projects:

 • Smart-AKIS «European Agricultural Knowledge and Innovation Systems (AKIS) towards innovation-driven research in SMART Farming Technology», έργο H2020, 2016-2018 (Συντονιστής)
 • USER-PA «User integrates canopy and fruit sensors with mobile vehicles and wireless sensor networks for providing spatial data for high value crops», έργο ICT-Agri, 2013-2016 (Επικεφαλής ΠΕ)
 • ROBOFARM “Integrated robotic and software platform as a support system for farm level business decisions”, έργο ICT-Agri, 2012-2014 (Επικεφαλής ΠΕ)
 • FUTUREFARM «Integration of farm management information systems to support real-time management decisions and compliance of management standards», έργο FP7, 2008-2011 (Επικεφαλής ΠΕ)

 Ο ρόλος του στο έργο APOLLO

Το AUA θα είναι υπεύθυνο για την ανάλυση των αναγκών των χρηστών και την ανάπτυξη των υπηρεσιών του Προγράμματος APOLLO και συμμετέχει στα παρακάτω πακέτα εργασίας:

WP1, WP2, WP4, WP5, WP6, WP7


Evenflow (EVF)

evenflow-blue

H Evenflow είναι σύμβουλος στρατηγικής και επικοινωνιών που εξειδικεύεται στην προαγωγή, εκμετάλλευση και υιοθέτηση καινοτόμων τεχνολογιών, κυρίως σε σχέση με την Δορυφορική Γεωσκόπηση (Copernicus) και Δορυφορική Πλοήγηση (Galileo).

Η εταιρεία ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2015 και εδρεύει στις Βρυξέλλες. Παρέχει ανεξάρτητες υπηρεσίες στους τομείς της επικοινωνίας, του μάρκετινγκ και της εκμετάλλευσης (εμπορευματοποίηση, χρήση και συνδυασμός ερευνητικών δεδομένων), της επιχειρηματικής ανάπτυξης, της συμβουλευτικής για τη στρατηγική και τη διαχείριση και τον συντονισμό έργων.

Σχετικά έργα

 • Εκτελέσθηκε μελέτη εκ μέρους μείζονος Ευρωπαϊκής υπηρεσίας που αφορούσε τις απαιτήσεις των χρηστών για τη χρήση των Δορυφορικών Συστημάτων Παγκόσμιας Πλοήγησης (GNSS) στη γεωργία

Ο ρόλος της στο έργο APOLLO

Η Evenflow θα είναι υπεύθυνη για την επικοινωνία και εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων του Προγράμματος APOLLO και την ανάπτυξη του επιχειρηματικού σχεδίου εμπορικών υπηρεσιών. Η Evenflow συμμετέχει στα παρακάτω πακέτα εργασίας:

WP1, WP2, WP5, WP6, WP7


AgriSat

AgriSat logo

Η AgriSat είναι μια Ισπανική ΜΜΕ με έδρα στην Albacete (Ισπανία), που ιδρύθηκε τον Μάιο του 2014 ως τεχνοβλαστός μιας σειράς Ευρωπαϊκών και εθνικών έργων αφιερωμένων στην ανάπτυξη και επίδειξη των επιχειρησιακών χρήσεων της Δορυφορικής Γεωεπισκόπησης και των βασισμένων-στον-παγκόσμιο-ιστό Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) για την διαχείριση των υδάτων και τις συμβουλευτικές γεωργικές υπηρεσίες.

Οι ιδρυτικοί εταίροι της AgriSat είναι μια διεπιστημονική ομάδα του Πανεπιστημίου της Castilla-La Mancha, υπεύθυνοι ανάπτυξης ICT, γεωπόνοι, αγροτικοί σύμβουλοι και αγρότες. Η εταιρεία, λοιπόν, αντλεί από την 20ετή εμπειρία της στην τεχνολογία αιχμής, η οποία έχει ελεγχθεί αυστηρά και εφαρμοστεί με την μορφή εργαλείων υποστήριξης αποφάσεων για επιχειρησιακή άρδευση και διαχείριση αγροκτήματος σε ευρύ φάσμα διαφορετικών περιβάλλοντων. Αρκετοί από τους ιδρυτικούς εταίρους είναι μεταξύ των πρωτοπόρων της εν λόγω τεχνολογίας παγκοσμίως και της ενσωμάτωσής της σε ολιστικές, καινοτόμες και συμμετοχικές προσεγγίσεις ανάπτυξης και επικύρωσης. Αποστολή της AgriSat είναι να καταστήσει την εν λόγω γνώση και τα αντίστοιχα εύχρηστα εργαλεία ευρέως προσβάσιμα στους τομείς ύδατος και γεωργίας, ώστε να βοηθήσει του αγρότες να εξοικονομούν νερό, ενέργεια και να μειώνουν τις εισροές, ενώ διατηρούν ή αυξάνουν τις αποδόσεις και, εν τέλει, αυξάνουν την κερδοφορία των αγροκτημάτων τους σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αειφόρου γεωργίας.

Ο ρόλος της στο έργο APOLLO

Στο Πρόγραμμα APOLLO η AgriSat θα είναι υπεύθυνη για την συν-δημιουργία υπηρεσιών με την βοήθεια των χρηστών, καθώς και για την πιλοτική εφαρμογή της πλατφόρμας στην Ισπανία. AgriSat συμμετέχει στα παρακάτω πακέτα εργασίας:

WP1, WP2, WP3, WP4, WP5, WP6, WP7


Η Αγροτική Ένωση του Δήμου Ruma (UPOR)

UPOR Logo

Η Η Αγροτική Ένωση του Δήμου Ruma (UPOR) είναι μη κερδοσκοπική οργάνωση με πλούσια εμπειρία στην αύξηση της χρήσης τεχνολογιών ICT στη διαχείριση του αγροκτήματος.

Η Αγροτική Ένωση του Δήμου Ruma συγκεντρώνει αγρότες από τον Δήμο Ruma και τις γειτονικές του περιοχές. Ο Δήμος βρίσκεται στην Σερβική Επαρχία της Vojvodina και χαρακτηρίζεται από γόνιμες πεδιάδες κατάλληλες για γεωργία. Η Ένωση των αγροτών είναι μη κερδοσκοπική οργάνωση που ιδρύθηκε το 2010 με σκοπό να προσφέρει στα μέλη της διάφορα μέσα υποστήριξης για λόγους κατάρτισης και γνώσης, ολοκληρωμένη και επίκαιρη ενημέρωση, επικοινωνίες, κλπ. Σήμερα η Ένωση έχει 330 μέλη και ο αριθμός τους αυξάνεται συνεχώς.

Σχετικά έργα

Η UPOR έχει ασχοληθεί ή ασχολείται επί του παρόντος με τα παρακάτω έργα:

Ο ρόλος της στο έργο APOLLO

Η UPOR, σε στενή συνεργασία με το Πανεπιστήμιο UBFCE, συμμετέχει στην εφαρμογή της Σερβικής πιλοτικής μελέτης.

WP1, WP2, WP4, WP5, WP6, WP7


Αγροτικός Συνεταιρισμός Πέλλας (ACP)

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Πέλλας ξεκίνησε την πορεία του το 1928 με την παλιά του ονομασία, Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Γιαννιτσών. Το 2012, λόγω της νέας νομοθεσίας, η οργάνωση άλλαξε την επωνυμία της και κατέλαβε μια από τις πρώτες θέσεις μεταξύ των Οργανώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών στην Ελλάδα. Κύρια αποστολή της οργάνωσης είναι η διευκόλυνση της συλλογής και επεξεργασίας όλων των γεωργικών προϊόντων της περιοχής και η διασφάλιση της παράδοσής τους τόσο στις εγχώριες όσο και στις διεθνείς αγορές. Επικουρικός ρόλος της οργάνωσης είναι να υποστηρίζει την αγροτική παραγωγή μέσω της παροχής καταλλήλως καταρτισμένου προσωπικού και τεχνολογικών υποδομών.

Ο ρόλος του στο έργο APOLLO

WP1, WP2, WP3, WP4, WP5, WP6, WP7


The APOLLO project publishes a bi-monthly newsletter to announce events and report on progress. Subscribe here to stay informed!

Are you a farmer? Fill in our User Requirements Survey and let us know what you would like to see in the future APOLLO platform.

APOLLO will launch its initial services in April 2017. Sign up to be amongst the first to try out the new services!