APOLLO usluge će biti testirane i primenjene kao pilot usluge na pravim poljoprivrednicima i udruženjima poljoprivrednika u grčkoj, srbiji i španiji.

Pilot Oblasti

APOLLO usluge će biti prvi put primenjenje u toku projekta u tri zemlje kontinentalne Evrope: Grčka, Srbija i Španija. Piloti će biti vođeni korisnicima i implementirani sa direktnim učešćem dva udruženja poljoprivrednika – Poljoprivredna zadruga Pella (ACP) u Grčkoj i  Udruženje poljoprivrednika opštine Ruma u Srbiji – i MSP koje pruža usluge upravljanja farmom (Agrisat u Španiji). Pilot oblasti će obezbediti šansu da se potvrdi platforma i biznis slučaj APOLLO usluge, i istovremeno će popločati put za buduću implementaciju u drugim evropskim državama.

Plodna Giannitsa dolina u opštini Pella, Oblast Centralne Makedonije u severnoj Grčkoj, je najveća u regionu.

Oblast Rume u pokrajini Vojvodina, severna Srbija, u velikoj meri se oslanja na sektor poljoprivrede, zahvaljujući plodnom zemljištu i pogodnoj topografiji.

The Mancha Oriental oblast je velika, ravna polu-sušna oblast jugoistočnog Pirinejskog poluostrva koja sadrži 500K Ha poljoprivrednog zemljiša.


Pella, Grčka

Plodna Giannitsa dolina u opštini Pella, Oblast Centralne Makedonije u severnoj Grčkoj, je najveća u regionu. ACP je osnovana u gradu Giannitsa, nekoliko kilometara od drevne Pelle, rodnog mesta Aleksandra Velikog. Giannitsa oblast ima tranzicionu klimatsku zonu koji karakterišu hladne zime i vruća i suva leta. Giannitsa dolina dobija visoku količinu padavina u toku zime ali manje u toku leta. Njena plodna zemlja se kultiviše raznovrsnim usevima kao što su pamuk, kukuruz, pšenica, breskve, kajsije, višnje i drugo, i značajna proporcija Giannitsa populacije je preokupirana poljoprivrednim aktivnostima. Veličine farmi i polja u regionu su male, sa poljima koji imaju opseg od 1-2 Ha u proseku a gde je ukupna veličina farme između 10 i 30 Ha.

Maize crops in the Giannitsa region (Credits: ACP)
Usevi kukuruza u Giannitsa oblasti (Izvor: ACP)

Grčka pilot oblast APOLLO projekta u Pella će biti sprovedena uz podršku Poljoprivredne zadruge Pella (ACP) i Poljoprivrednim fakultetom iz Atine (AUA). ACP ima preko 10.000 aktivnih članova koji uzgajaju razne vrste useva, uključujući pamuk, žitarice i voćnjake, sa preko 60.000 Ha ukupne površine. Zadruga ima aktivnu istoriju u korišćenju Geografskih informacionih sistema i alata Observacije Zemlje. Bila je to prva zadruga iz Grčke koja je koristila alate Observacije Zemlje za identifikaciju useva i procenu oblasti.

APOLLO usluge će biti testirane na navodnjavanju pamuka i poljima tvrde pšenice u pilot oblasti. Za kulturu pamuka, usluge će biti testirane i proverene u toku celog procesa proizvodnje, od pripreme zemljišta do žetve pamuka. Ukupna obradiva površina koja je posvećena uzgajivanju pamuka u ACP pilot oblasti je 13.000 hektara. Za tvrdu pšenicu, sve APOLLO usluge osim usluge Rasporeda Navodnjavanja će biti korišćene, zato što je to oblast natopljena kišom. Ukupna obradiva površina koja se obrađuje za proizvodnju tvrde pšenice je 8.000 hektara. Poljoprivredni konsultanti koji sarađuju sa ACP će takođe uzeti učešća u pilot oblasti.

Edible bean crops in the Giannitsa region (Credits: ACP).
Jestivi usevi pasulja u Giannitsa oblasti (Izvor: ACP).
Sunflower crops in the Giannitsa region (Credits: ACP).
Usevi suncokreta u Giannitsa oblasti
(Izvor: ACP).
Peach orchard in the Giannitsa region (Credits: ACP).
Voćnjak breskve u Giannitsa oblasti
(Izvor: ACP).

Ruma, Srbija

Oblast Rume u pokrajini Vojvodina ,u severnoj Srbiji, se oslanja u velikoj meri na svoj sektor poljoprivrede, zahvaljujući jednim delom svom plodnom zemljištu i pogodnoj topografiji. Opština Ruma ima 54,339 građana. 11,302 osoba je zaposleno u poljoprivredi i od tog broja postoji 11,007 porodičnih gazdinstava. Postoji 5,579 poljoprivrednih gazdinstava u opštini Ruma i ukupna Korišćena poljoprivredna površina je 41,336 ha.Prosečna korišćena poljoprivredna površina u opštini je 7.41 ha. Relativna površina useva (sejna površina) je sledeća: 50% kukuruz, 20% pšenica, 8% soja, 6% povrće, 5% krmivo, 3% suncokret, 2.6% šećerna repa, 2% stalnih useva, 1% duvan and 1% ječam. Prosečna korišćena poljoprivredna površina po gazdinstvu je 33 Ha, ali ima 170 članova sa gazdinstvima manjim od 20 Ha. Udruženje poljoprivrednika opštine Ruma, Vojvodina će implementirati pilot slučaj u Srbiji.

Corn field bordering the road to the village of Stejanovci, showing the correct spacing between field and road (Credits: Uglješa Trkulja)
Polje kukuruza na granici sa putem prema selu Stejanovci. Fotografija pokazuje tačan razmak između polja i puta (Izvor: Uglješa Trkulja).

Udruženje predstavlja značajan broj malih poljoprivrednika (330) koji su spremni da poboljšaju svoje poljoprivredne prakse i da usvoje nove tehnologije. Uprkos tome što je sektor poljoprivrede u Rumi u usponu, ni mali poljoprivrednici ni poljoprivredni konsultanti nemaju pristup niti koriste napredne informacije u poljoprivredi. Mali poljoprivrednici i poljoprivredni konsultanti (članovi ili saradnici Udruženja) će biti direktno uključeni u pilot testiranje i implementaciju.

Pilot slučaj će pokriti ceo ciklus proizvodnje za različite useve kao što su kukuruz, pšenica, soja, povrće i krmivo. Konsultanti koji su uključeni u pilot će ugraditi obezbeđene informacije na test parcelama u svoje savetodavne prakse.

Structure of agricultural households arranged by size of the property in hectares. 65% of the households (blue area) are smaller than 10ha (Credits: Uglješa Trkulja).
Struktura poljoprivrednih gazdinstava uređenih prema veličini poseda u hektarima. 65% domaćinstava (plava oblast) su manja od 10 Ha (Izvor: Uglješa Trkulja).
Protokoli o saradnji između Udruženja poljoprivrednika u istočnom Sremu, Srbija (Izvor: Uglješa Trkulja).
Soyabean crops, Tomislav Vukomanovic, Municipality of Ruma, Donji Petrovci village (Credits: Uglješa Trkulja)
Usevi soje, u selu Donji Petrovci, opština Ruma (Izvor: Uglješa Trkulja)
View of the Srem plain from an overpass at the high-way (Credits: Uglješa Trkulja)
Pogled na ravnicu Srema sa nadvožnjaka na auto-putu (Izvor: Uglješa Trkulja)
Corn field along the road to the village of Stejanovci, Municipality of Ruma (Credits: Uglješa Trkulja).
Polje kukuruza duž puta prema selu Stejanovci (Izvor: Uglješa Trkulja).

La Mancha Oriental, Spanija

La Mancha Oriental oblast je okarakterisana da ima relativno ravnu površinu sa prosečnom visinom od 650m. Nalazi se u jugo-istočnom delu Pirinejskog poluostrva, 39.7N-38.6N i 2.53W-0.9W, u rečnom koritu reke Jucar. Obuhvata oko 10.000 km² od čega je više od 500.000Ha posvećeno poljoprivredi. Oblast ima polu-sušnu klimu sa godišnjom količinom padavina ispod 350mm i evapotranspiracijom preko 1200mm. Glavna karakteristika oblasti je visoka varijacija između godišnjih doba i između godina, prema Mediteransko – Kontinentalnom tipu. Prosečne temperature variraju između 5ºC u Januaru i 24ºC u toku Jula. Oscilacija između suvih i vlažnih godina varira između 124mm i 750mm. Ukupna populacija je blizu 400.000 i najveća naselja su Albacete (170. 000 stanovnika) i La Roda (16.000 stanovnika).

Corn pivot in La Mancha, Albacete (Credits: Agrisat)
Klipovi kukuruza u La Mancha, Albacete (Izvor: Agrisat).

Zemljište je plitko, sa prekrivačem od krečnjaka. Raznovrsno je u peskovitoj ilovači, ilovači i teksturi glinovite ilovače, često sa kamenjem ali lakom za kultivaciju i prilično plodnom u skladu sa odgovarajuim poljoprivrednim upravljanjem. Oblast je okarakterisana uglavnom srednjim farmama moje idu do velikih farmi većih od 100Ha. Oko 10% farmi praktikuju organsku poljoprivredu i 7,5% konzervaciona obrada. Dominantne kulture u oblasti su: pšenica, ječam, vinova loza, lucerka, beli luk, crni luk, mak i mahunarke.

Voda za navodnjavanje se uglavnom snabdeva i podzemnih voda (93%). Poljoprivreda je najveći korisnik vode sa količinom od 95%zahteva vode, 89% dostavljene vode koju koriste pojedinačni poljoprivrednici i 6% od udruženja korisnika vode. U vezi sa tehnologijom navodnjavanja, jedino se koriste sistemi pod pritiskom: u godišnjim kulturama: centralni pivot i drugi sistemi prskanja (25%), u drvenim kulturama: navodnjavanje kap po kap (100%).

Mancha Oriental Aquifer je veliko telo podzemne vode koje je povezano na Jucar reku u smislu drenaže i napajanja. Stepen podzemnih voda leži na dubini od 60 do 200m. level lies at a depth Ovom telu trenutno preti prekomerna ekstrakcija i trenutno se ne kvalifikuje kao da ima „dobar status“ što je definisano u EU Okviru za Vodnu Direktivu. Najveći deo oblasti je kao zona osetljivog azota, u kojoj je količina primenjenog azota ograničena.

AgriSat će biti odgovoran za implementaciju APOLLO pilota u Španiji. Agrisat je MSP sa dugoročnim iskustvom u pružanju visoko tehnoloških rešenja u upravljanju farmom, kao i u pružanju kompletnih i inovativnih pristupa u procesima provera. Pilot u Španiji će se desiti u selektovanim farmama koje navodnjava La-Mancha Oriental Aquifer Upravni Odbor, oblast od 100.000 hektara, koja sadrži velika poljoprivredna gazdinstva zajedno sa udruženjima malih poljoprivrednika, kao što je SORETA.

Eddy covariance system consisting of an ultrasonic anemometer and infrared gas analyser (IRGA) (Credits: Agrisat).
Strujni sistem kovarijanse koja se sastoji od ultrasoničnog anemometra i infracrvenog analizatora gasa (IRGA) (Izvor: Agrisat).
Rape flowering in Tarazona de la Mancha, Albacete  (Credits: Agrisat).
Cvetanje uljane repice u oblasti Tarazona de la Mancha, Albacete (Izvor: Agrisat).
Eddy covariance system consisting of an ultrasonic anemometer and infrared gas analyser (IRGA) (Credits: Agrisat).
Strujni sistem kovarijanse koja se sastoji od ultrasoničnog anemometra i infracrvenog analizatora gasa (IRGA) (Izvor: Agrisat).

APOLLO projekat objavljuje dvomesečnu novinsku brošuru kako bi objavio događaje i izveštaje o napretku. Pretplatite se ovde da biste ostali informisani!

Da li ste poljoprivrednik? Popunite Anketu o zahtevima korisnika i recite nam šta biste voleli da vidite u budućoj APOLLO platformi.

APOLLO će lansirati svoje inicijalne usluge u aprilu 2017. Prijavite se među prvima da biste isprobali nove usluge!